detechn logo

惪特博客

 • 文章

  1.7W+
 • 评论

  3.8W+
 • 浏览

  923W+
 • 标签

  7.3K+
 一键加密DNS流量-Simple DNSCrypt

一键加密DNS流量-Simple DNSCrypt

Simple DNSCrypt是一款简单易用的 DNS 流量加密工具,它能够让中间人或者第三方无法窥视到你的 DNS 流量,从而保护网络安全,个人隐私! [![](//wx.hecitec...

2637
阿里DNS

阿里DNS

[![](//wx.hecitech.com/upload/20176lk3rf90Ynb3sYx2cjt4.png)](//wx.hecitech.com/upload/20176lk3rf9...

2327
baiduDNS

baiduDNS

baiduDNS特色 ---------- * 更快更稳定 中国最快最稳定的网站是哪一个?没错,www.baidu.com。百度公共DNS拥有和百度搜索一样的基...

2893
腾讯DNS

腾讯DNS

![](https://wx.hecitech.com/upload/2017yQ0B5ibfa5XyVEGIEEw4.png) Public DNS+简介 ------------- *...

5535
V2EX DNS

V2EX DNS

V2EX DNS 致力于帮助你更快,更安全地上网。 ![](https://wx.hecitech.com/upload/2017poSuUx7xHULp1O5V9bZ4.png) --...

3534
oneDNS

oneDNS

![](https://wx.hecitech.com/upload/2017NDXg50PmsRYKRs3IZ4H4.png) oneDNS是什么? ---------- * ...

2493
openDNS

openDNS

![](https://wx.hecitech.com/upload/20170A62bLwmaJI35htZKD14.png) * 延迟有点高,在200ms左右,偶尔掉包,除了延迟大...

1893
CuteDNS

CuteDNS

![](https://wx.hecitech.com/upload/20176peZS6vVhwyMxfxwIJw4.jpeg) CuteDNS-稳定、高效、快速,无污染的公共DNS --...

7732