Python调整数组顺序使奇数位于偶数前面
 • 日期2020-01-21
 • 评论 0
 • 阅读 657
 • 分类 Python笔记
 • 字数 860

Python调整数组顺序使奇数位于偶数前面

注重函数的扩展性能。把函数中的判断条件写成一个判断条件的函数,方便与函数的扩展。对于奇数位于偶数前面的情况,类似于快排,在头和尾分别设置一个指针,头指针指向奇数则后移,尾指针指向偶数则前移。

'''
输入一个整数数组,实现一个函数来调整该数组中数字的顺序,使得所有的奇数位于数组的前半部分
所有的偶数位于位于数组的后半部分,并保证奇数和奇数,偶数和偶数之间的相对位置不变。
'''


class Solution:
  # 一个类似于快排的方法, 只是简单的满足了奇数在前,偶数在后, 奇数的顺序发生了改变
  def reOrderArray(self, array):
    if len(array) < 1:
      return
    elif len(array) == 1:
      return array

    front = 0
    rear = len(array)-1
    while front <= rear:
      while array[front] & 0x1 == 1:
        front += 1
      while array[rear] & 0x1 == 0:
        rear -= 1
      array[front], array[rear] = array[rear], array[front]
    array[front], array[rear] = array[rear], array[front]
    return array
  # 直接利用Python的trick, 写一个简单的排列数组, 顺序不变
  def reOrderArray2(self, array):
    left = [x for x in array if x & 1]
    right = [x for x in array if not x & 1]
    return left + right

  def reOrderArray3(self, array):
    if len(array) < 1:
      return []
    if len(array) == 1:
      return array
    arrayOdd = []
    arrayEven = []
    for num in array:
      if num & 0x1:
        arrayOdd.append(num)
      else:
        arrayEven.append(num)
    return arrayOdd+arrayEven

  # 可扩展性的解法
  # 注意在一个函数的输入中, 输入另一个函数的写法func = self.fucName, funcName不需要加括号
  def Reorder(self, pData, length, func):
    if length == 0:
      return

    pBegin = 0
    pEnd = length - 1

    while pBegin < pEnd:
      while pBegin < pEnd and not func(pData[pBegin]):
        pBegin += 1
      while pBegin < pEnd and func(pData[pEnd]):
        pEnd -= 1

      if pBegin < pEnd:
        pData[pBegin], pData[pEnd] = pData[pEnd], pData[pBegin]
    return pData

  def isEven(self, n):
    return not n & 0x1

  def isNegtive(self, n):
    return n >= 0

  def ReorderOddEven(self, pData):
    length = len(pData)
    return self.Reorder(pData, length, func=self.isNegtive)


S = Solution()
# print(S.reOrderArray3([1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13]))
# print(S.ReorderOddEven([1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13]))
print(S.ReorderOddEven([-1, 2, -3, 4, -5, -6, 7, 8, 9, 10, -10]))

评论 (0)