Python和为s的两个数字

热门标签

python 数字 s

设定两个指针,一个指向数组的起点,一个指向数组的终点,然后对两个数字求和,如果和大于目标值,则把后一个指针前移,如果和小于目标值,则把前一个指针后移。两个指针交汇的时候如果还没找到,就终止操作。

'''
输入一个递增排序的数组和一个数字S,在数组中查找两个数,使得他们的和正好是S,
如果有多对数字的和等于S,输出两个数的乘积最小的。
对应每个测试案例,输出两个数,小的先输出。
'''

# -*- coding:utf-8 -*-
class Solution:
  # 从左右一起查找
  # 因为当两个数的和一定的时候, 两个数字的间隔越大, 乘积越小
  # 所以直接输出查找到的第一对数即可
  def FindNumbersWithSum(self, array, tsum):
    if array == None or len(array) <= 0 or array[-1] + array[-2] < tsum:
      return []
    start = 0
    end = len(array)-1
    while start < end:
      sum = array[start] + array[end]

      if sum < tsum:
        start += 1
      elif sum > tsum:
        end -= 1
      else:
        return [array[start], array[end]]
    return []

test = [1,2,4,7,11,15]
s = Solution()
print(s.FindNumbersWithSum(test, 15))

特别声明:文章多为网络转载,资源使用一般不提供任何帮助,特殊资源除外,如有侵权请联系!

评论 (0)