Python数组中只出现一次的数字
 • 日期2020-01-21
 • 评论 0
 • 阅读 694
 • 分类 Python笔记
 • 字数 1357

Python数组中只出现一次的数字

任何一个数字异或他自己都等于0,0异或任何一个数都等于那个数。数组中出了两个数字之外,其他数字都出现两次,那么我们从头到尾依次异或数组中的每个数,那么出现两次的数字都在整个过程中被抵消掉,那两个不同的数字异或的值不为0,也就是说这两个数的异或值中至少某一位为1。我们找到结果数字中最右边为1的那一位i,然后一次遍历数组中的数字,如果数字的第i位为1,则数字分到第一组,数字的第i位不为1,则数字分到第二组。这样任何两个相同的数字就分到了一组,而两个不同的数字在第i位必然一个为1一个不为1而分到不同的组,然后再对两个组依次进行异或操作,最后每一组得到的结果对应的就是两个只出现一次的数字。

'''
一个整型数组里除了两个数字之外,其他的数字都出现了两次。请写程序找出这两个只出现一次的数字。
'''

# -*- coding:utf-8 -*-
class Solution:
  # 返回[a,b] 其中ab是出现一次的两个数字
  def FindNumsAppearOnce(self, array):
    if array == None or len(array) <= 0:
      return []
    resultExclusiveOr = 0
    for i in array:
      resultExclusiveOr ^= i

    indexOf1 = self.FindFirstBitIs1(resultExclusiveOr)
    num1, num2 = 0
    for j in range(len(array)):
      if self.IsBit1(array[j], indexOf1):
        num1 ^= array[j]
      else:
        num2 ^= array[j]
    return [num1, num2]

  def FindFirstBitIs1(self, num):
    indexBit = 0
    while num & 1 == 0 and indexBit <= 32:
      indexBit += 1
      num = num >> 1
    return indexBit

  def IsBit1(self, num, indexBit):
    num = num >> indexBit
    return num & 1

class Solution2:
  # 返回[a,b] 其中ab是出现一次的两个数字
  def FindNumsAppearOnce(self, array):
    if array == None or len(array) <= 0:
      return []
    resultExOr = self.ExOr(array)
    i = 0
    while resultExOr and i <= 32:
      i += 1
      resultExOr = resultExOr>>1
    num1, num2 = [], []
    for num in array:
      if self.bitIs1(num, i):
        num1.append(num)
      else:
        num2.append(num)
    first = self.ExOr(num1)
    second = self.ExOr(num2)
    return [first, second]

  def ExOr(self, aList):
    ExOrNum = 0
    for i in aList:
      ExOrNum = ExOrNum ^ i
    return ExOrNum
  def bitIs1(self, n, i):
    n = n >> (i-1)
    return n & 1

aList = [2, 4, 3, 6, 3, 2, 5, 5]
s = Solution()
print(s.FindNumsAppearOnce(aList))

评论 (0)