Python旋转数组的最小数字

热门标签

python 数字 旋转

二分查找的变形,注意到旋转数组的首元素肯定不小于旋转数组的尾元素,设置中间点。如果中间点大于首元素,说明最小数字在后面一半,如果中间点小于尾元素,说明最小数字在前一半。依次循环。同时,当一次循环中首元素小于尾元素,说明最小值就是首元素。但是当首元素等于尾元素等于中间值,只能在这个区域顺序查找。

'''
把一个数组最开始的若干个元素搬到数组的末尾,我们称之为数组的旋转。
输入一个递增排序的数组的一个旋转,输出旋转数组的最小元素。
例如数组{3,4,5,1,2}为{1,2,3,4,5}的一个旋转,该数组的最小值为1。
NOTE:给出的所有元素都大于0,若数组大小为0,请返回0。
'''

# -*- coding:utf-8 -*-
class Solution:
  def minNumberInRotateArray(self, rotateArray):
    if len(rotateArray) == 0:
      return 0
    front = 0
    rear = len(rotateArray) - 1
    minVal = rotateArray[0]
    if rotateArray[front] < rotateArray[rear]:
      return rotateArray[front]
    else:
      while (rear - front) > 1:
        mid = (rear + front)//2
        if rotateArray[mid] > rotateArray[rear]:
          front = mid
        elif rotateArray[mid] < rotateArray[front]:
          rear = mid
        elif rotateArray[mid] == rotateArray[front] and rotateArray[front] == rotateArray[rear]:
          for i in range(1, len(rotateArray)):
            if rotateArray[i] < minVal:
              minVal = rotateArray[i]
              rear = i
      minVal = rotateArray[rear]
      return minVal
  # 书上方法
  def minNumberInRotateArray2(self, rotateArray):
    if len(rotateArray) == 0:
      return 0
    front, rear = 0, len(rotateArray) - 1
    midIndex = 0
    while rotateArray[front] >= rotateArray[rear]:
      if rear - front == 1:
        midIndex = rear
        break
      midIndex = (front + rear) // 2
      if rotateArray[front] == rotateArray[rear] and rotateArray[front] == rotateArray[midIndex]:
        return self.MinInOrder(rotateArray, front, rear)

      if rotateArray[midIndex] >= rotateArray[front]:
        front = midIndex
      elif rotateArray[midIndex] <= rotateArray[rear]:
        rear = midIndex
    return rotateArray[midIndex]
  def MinInOrder(self, array, front, end):
    result = array[0]
    for i in array[front:end+1]:
      if i < result:
        result = i
    return result

Test = Solution()
print(Test.minNumberInRotateArray([3, 4, 5, 1, 2]))
print(Test.minNumberInRotateArray([1, 2, 3, 4, 5]))
print(Test.minNumberInRotateArray([1, 1, 1, 0, 1]))
print(Test.minNumberInRotateArray([1, 0, 1, 1, 1]))
print(Test.minNumberInRotateArray([]))
print(Test.minNumberInRotateArray([1]))

特别声明:文章多为网络转载,资源使用一般不提供任何帮助,特殊资源除外,如有侵权请联系!

评论 (0)